hello world; your new PRAGUE INSTITUTE;

Všeobecné obchodní podmínky skupinových jazykových kurzů pro veřejnost u

 PRAGUE INSTITUTE solutions s.r.o.

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky skupinových jazykových kurzů pro veřejnost u PRAGUE INSTITUTE solutions s.r.o. (dále jen “Podmínky”) vydané podle ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vztahují na veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s poskytováním služby (výuky cizího jazyka ve skupině více osob) mezi společností PRAGUE INSTITUTE solutions s.r.o., se sídlem Přemyšlenská 133/68, 182 00 Praha 8, IČ: 03085121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 227209 (dále jen „dodavatel“) a klientem. Podmínky upravují poskytování a zajištění jazykové výuky dodavatelem a další práva a povinnosti, které výslovně nejsou součástí smlouvy o zajištění jazykové výuky klienta (dále jen „Smlouva“). Klientem je každá fyzická nebo právnická osoba, která požaduje od dodavatele poskytnout výuku cizího jazyka ve skupinovém kurzu pro veřejnost a s tím spojené činnosti. Podmínky mají povahu obchodních podmínek, jež jsou smluvním stranám známé a k návrhu smlouvy přiložené a stávají se součástí Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pragueinstitute.cznebo www.toefl.cz.
 2. Obecné podmínky pro výuku cizího jazyka dále upravuje Rozvrh skupinových jazykových kurzů pro veřejnost uveřejněný na internetových stránkách www.pragueinstitute.cz a www.toefl.cz, ve kterém je možno nalézt nabídku poskytovaných služeb a jejich ceny (dále jen „Rozvrh“).
 3. Podmínky a Rozvrh jsou vždy též přístupné v provozovně dodavatele kdykoliv v průběhu provozní doby.
 4. Stanou-li se jednotlivá ustanovení Podmínek nebo Rozvrhu neplatnými či nevymahatelnými, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.
 5. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit Podmínky, Rozvrh a ceny kurzů. Takovou změnu či doplnění dodavatel oznámí klientovi nejpozději jeden měsíc přede dnem, kdy má tato změna či doplnění nabýt účinnosti. Pokud v této lhůtě klient nevypoví Smlouvu, stává se nové znění závazné pro obě strany. Pokud klient se změnou či doplněním nesouhlasí, může před datem jejich účinnosti písemně vypovědět Smlouvu. Účinky výpovědi nastávají okamžitě v okamžiku doručení výpovědi dodavateli.
 6. Dodavatel a klient spolu komunikují písemnou formou přes E-mail, pokud to není možné osobním předáním nebo doporučenou poštou na adresu uvedenou v přihlášce do kurzu. Dodavatel má za to, že má klient kdykoliv přístup do sítě Internet a souhlasí s využitím sítě Internet při komunikaci s dodavatelem. Poskytnutím E-mailové adresy klienta dává dodavateli souhlas s tím, aby mu jejím prostřednictvím poskytoval veškeré informace. V případě nevyzvednutí doporučené pošty se považuje písemnost za doručenou marným uplynutím lhůty pro její vyzvednutí.
 7. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2018.

 

II. Uzavření smlouvy

 1. Před vstupem do  smluvního vztahu s  dodavatelem, a  dále pak za  trvání smluvního vztahu, kdykoli o to dodavatel požádá, je klient povinen o sobě sdělit veškeré údaje nezbytné pro svoji řádnou identifikaci a  prokázat svou totožnost předložením platného průkazu totožnosti.
 2. Klient vyplní přihlášku do jazykového kurzu a specifikuje tím obsah Smlouvy, seznámí se s  Podmínkami, Rozvrhem, a to vše zejména elektronicky na internetových stránkách www.pragueinstitute.cz a www.toefl.cz. Smlouva mezi dodavatelem a klientem vzniká bezvýhradným potvrzením přihlášky ze strany dodavatele nebo podepsanou Smlouvou mezi dodavatelem a klientem. Součástí potvrzení přihlášky klienta je výzva dodavatele k zaplacení ceny za předmět Smlouvy, označován jako výuka, lekce, popř. služba.
 3. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, i když na ně Smlouva nebude výslovně odkazovat. Uzavřením Smlouvy klient vyjadřuje souhlas s Podmínkami a Rozvrhem.
 4. Změnit Smlouvu lze písemnou dohodou dodavatele s klientem.
 5. Zrušit Smlouvu lze písemnou dohodou dodavatele s klientem nebo písemným úkonem ze strany klienta, způsobem dle platných právních předpisů. Smlouva se od počátku ruší, pokud nebude zaplacena cena za výuku do dne splatnosti, Za den splatnosti se považuje den zahájení výuky dle Rozvrhu. Dodavatel může splatnost školného individuálně prodloužit.

 

III. Splnění výuky

 1. Předmětem plnění je výuka cizího jazyka ve skupinovém kurzu pro veřejnost vyhlášeném dodavatelem pro příslušné období v Rozvrhu, v čase a za cenu tam uvedenou (dále jen „kurz“). Dodavatel řádně a včas splní výuku dokončením vyučovací hodiny, a to opakujícím se plněním po dobu stanovenou v Rozvrhu. V kurzu může být maximálně 10 osob, není-li v Rozvrhu příslušného kurzu uveden nižší maximální počet.
 2. Dodavatel poskytuje výuku klientovi prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních externích spolupracovníků.
 3. Místem plnění je sídlo dodavatele na adrese: Přemyšlenská 133/68, Praha 8, Kobylisy.
 4. Výuka se neuskuteční v případě, že se do jazykového kurzu přihlásí do jeho plánovaného začátku méně než čtyři osoby. V takovém případě bude zákazníkovi automaticky vrácena plná výše ceny, případně nabídnuty alternativní možnosti výuky.
 5. Předmětem plnění není dodávka studijních materiálů. Studijní materiály jsou k zakoupení v sídle dodavatele, nejsou však zahrnuty v cenách výuky.
 6.  Za převzetí výuky se považuje první den výuky dle Rozvrhu, a to i v případě nepřítomnosti klienta.
 7. Výuka se koná pravidelně ve dnech a časech uvedených v Rozvrhu pro aktuální semestr. Neúčast klienta na jednotlivých vyučovacích hodinách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části ceny, ani v případě včasné omluvy.
 8. Pro případ, že výuku nebude možno některý den ze závažných důvodů zajistit (např. náhlé onemocnění lektora), je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky, tzn. stanovit kdykoliv náhradní termín. 

 

IV. Cenová ujednání

 1. Cena za výuku je stanovena dodavatelem v Rozvrhu. Dodavatel není plátcem DPH.
 2. Dodavatel je oprávněn požadovat zaplacení plné ceny předem, a to převodem na jeho účet nebo provedením on-line platby kartou v síti Internet. Závaznou rezervaci místa v kurzu potvrdí dodavatel klientovi až po uhrazení plné výše ceny za výuku.
 3. Dodavatel rezervuje klientovi místo v kurzu po dobu pěti dní ode dne podání přihlášky. Neuhradí-li klient cenu výuky v této lhůtě, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném kurzu. Uhradí-li klient cenu výuky po pětidenní rezervační lhůtě a maximální kapacita kurzu ještě nebude naplněna, bude do kurzu zapsán. Uhradí-li klient cenu výuky po pětidenní rezervační lhůtě a maximální kapacita kurzu se mezitím naplní, má dodavatel právo přeřadit klienta do jiného kurzu stejné úrovně (pokročilosti), většinou však s jinými časovými dispozicemi.
 4. Při platbě bankovním převodem je klient povinen použít variabilní symbol v souladu s pokyny dodavatele. Nebude-li možné v důsledku nepoužití správného variabilního symbolu identifikovat platbu a klientem vybraný kurz se mezitím zaplní, může být klient přeřazen do jiného kurzu stejné úrovně (pokročilosti), a to i bez jeho souhlasu.

 

V. Práva a povinnosti dodavatele

 1. Dodavatel má právo vyžadovat od klienta vyplnění znalostního rozřazovacího testu za účelem doporučení vhodné úrovně kurzu. Dodavatel si vyhrazuje právo nezapsat klienta do jím zvoleného kurzu, pokud odmítne vyplnění rozřazovacího testu nebo pokud výsledek testu neodpovídá úrovni klientem zvoleného kurzu.
 2. Splní-li klient všechny podmínky pro přihlášení do kurzu a uhradí-li plnou výši ceny, je dodavatel povinen mu rezervovat místo v příslušném kurzu. V případě, že byla již dosažena maximální kapacita klientem zvoleného kurzu, může dodavatel klientovi alternativně nabídnout jiný srovnatelný kurz.
 3. Dodavatel je oprávněn kurz před jeho započetím zrušit. V takovém případě vrátí klientovi plnou výši již uhrazené ceny. Nenaplní-li se kurz minimálně čtyřmi platícími klienty, je automaticky zrušen a klientům, kteří již případně zaplatili, je vrácena cena v plné výši, případně nabídnuta alternativní výuka.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit výuku i v jejím průběhu během semestru. V takovém případě vrátí dodavatel klientovi poměrnou část ceny ve výši odpovídající počtu vyučovacích hodin, které neproběhly.
 5. Jednotlivé jazykové kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a dodavatel má právo kdykoliv vyměnit lektora v kurzu.
 6. Dodavatel má právo v průběhu semestru přeřadit klienta, jehož jazykové znalosti neodpovídají úrovni zvoleného kurzu, do jiného kurzu, jehož pokročilost lépe odpovídá klientovým znalostem. Klientovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení ceny.
 7. Přestupuje-li klient v průběhu semestru z vlastní vůle do kurzu jiné úrovně (pokročilosti), má dodavatel právo požadovat od klienta vyplnění rozřazovacího znalostního testu.

 

VI. Práva a povinnosti klienta

 1. Klient je povinen řádně a včas zaplatit cenu výuky dle ceníku uvedeném v Rozvrhu. V opačném případě se Smlouva ruší.
 2. Klient nemá nárok na vrácení ceny výuky ani její části s výjimkou případu, kdy klient doloží Rozhodnutím o dočasné pracovní neschopnosti (na tiskopise ČSSZ – 89 610 5 vydaném dle dle § 109 odst. 3 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.) svojí nemoc, která mu zamezuje v účasti na výuce po dobu delší než jeden měsíc. Dodavatel vrátí klientovi část ceny odpovídající výuce, které se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Prokázání dlouhodobé nemoci/pracovní neschopnosti jiným než zde uvedeným způsobem není možné. Nárok na vrácení ceny výuky se nevztahuje zéjména na změnu časových možností v osobním ani pracovním životě klienta, stěhování ani žádný jiný než vážný zdravotní důvod.
 3. Klient může z vlastní vůle či na doporučení lektora přestoupit v průběhu semestru do jiného kurzu dodavatele. Podmínkou je volná kapacita v kurzu, do kterého má klient zájem přestoupit. V případě, že klient přestupuje do kurzu s vyšší cenou, je povinen doplatit rozdíl ceny za zbývající část výuky. Přestupuje-li klient do kurzu s nižší cenou, vzniká mu nárok na vrácení poměrné části ceny pouze v případě, že se tak děje na výslovné doporučení lektora. Při přestupu do jiného kurzu je klient povinen vyplnit znalostní rozřazovací test, je-li o to požádán dodavatelem.
 4. Klient může přistoupit do jazykového kurzu i kdykoliv po jeho začátku, v průběhu semestru, má-li kurz volnou kapacitu. V takovém případě má klient právo na slevu za vyučovací lekce, které již proběhly.
 5. Klient je povinen si obstarat na vlastní náklady studijní materiály nutné k výuce.
 6. Klient bez prodlení informuje dodavatele o  změně svého jména nebo příjmení, o  změně svého bydliště, korespondenční adresy, telefonu, E-mailu.
 7. Byla-li Smlouva uzavřena za  využití prostředků komunikace na dálku, je klient oprávněn od Smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy.

 

VII. Reklamace

 1. Za stížnost, resp. reklamaci se považuje podání klienta vyjadřující nesouhlas s rozsahem nebo cenou poskytnuté výuky.
 2. Reklamace musí obsahovat údaje identifikující klienta (zejména jméno a příjmení, kontaktní adresu), přesný popis případu s uvedením potřebných detailů včetně podkladové dokumentace, je-li dostupná, a dále čeho se klient domáhá a jaké má požadavky na dodavatele. Případné chyby, nedostatky či nesrovnalosti při poskytování výuky cizího jazyka klient reklamuje neprodleně po  jejich zjištění, nejpozději však do tří dnů ode dne poskytnutí služby. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
 3. Dodavatel informuje klienta o vyřízení reklamace písemně nebo telefonicky bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dní od přijetí reklamace.
 4. Pokud uzná dodavatel reklamaci klienta za odůvodněnou, přijme adekvátní opatření k nápravě.
 5. Důvodem reklamace se nepovažuje výměna lektora nebo výběr studijních materiálů.  Za poskytnutou službu se považuje každá jednotlivá uskutečněná vyučovací hodina (lekce) bez ohledu na celkovou sjednanou délku výuky.

 

VIII. Odpovědnost dodavatele

 1. Dodavatel nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty, škody, náklady či výdaje, které vzniknou klientovi v místě plnění Smlouvy dodavatele.
 2. Odpovědnost dodavatele za  škodu nevznikne, pokud k  jejímu vzniku došlo v  důsledku okolnosti, která nastala nezávisle na vůli dodavatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, a o níž nelze rozumně předpokládat, že by ji dodavatel v  době vzniku závazku mohl předvídat nebo že by ji mohl odvrátit. Tímto není dotčena odpovědnost dodavatele vyplývající ze závazných právních předpisů, klient má právo z odpovědnosti za vady plnění poskytnutého mu dodavatelem ve smyslu ustanovení § 1914 a násl. a § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 3. Dodavatel neodpovídá za nedosažení konkrétních výukových cílů klientů, resp. studijních cílů jednotlivých kurzů a neposkytuje záruku za jakost poskytnutých služeb.

 

IX. Zpracování osobních údajů

 1. Veškeré údaje, které dodavatel od klienta získá v souvislosti s uzavřením Smlouvy bude zpracovávat ručně i automatizovaným způsobem, sám nebo prostřednictvím třetích osob, a tyto údaje bude využívat v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Klient vyplněním přihlášky do jazykového kurzu vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů tj. souhlasí s tím, aby dodavatel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním, a to v rozsahu, ve kterém jsou uvedeny ve Smlouvě a/nebo v přihlášce do jazykového kurzu.
 3. Klient uzavřením Smlouvy vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby dodavatel jeho údaje využíval k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu, k telemarketingu a zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů, a to prostřednictvím SMS a MMS zpráv, elektronické pošty či písemně.
 4. Klient bere na vědomí, že souhlas/y výše uvedený/é uděluje na dobu neurčitou, může jej kdykoliv bez udání důvodů písemně odvolat.

 

X. Zvláštní ujednání

 1. Klient nesmí bez výslovného písemného souhlasu dodavatele v obchodních záležitostech, zejména týkajících se aktuálně poskytované služby, kontaktovat napřímo lektora.
 2. Klient nesmí vstupovat do obchodních vztahů s lektory dodavatele, se kterými přišel do styku v souvislosti s plněním Smlouvy (to se týká i uzavírání obchodních vztahů v oblasti překladů a tlumočení) a/nebo jim sám či prostřednictvím třetích osob činit poptávky služeb ani využívat jejich nabídky zahrnující služby, a to jak v průběhu doby, kdy má uzavřenu Smlouvu s dodavatelem, tak i 12 měsíců po ukončení Smlouvy.
 3. Klient je povinen vyvarovat se vůči dodavateli všech dalších případných forem nekalé soutěže a jakéhokoliv jednání, které by bylo na újmu dodavatele.
 4. V případě, že klient některou povinnost uvedenou v tomto článku Podmínek poruší, je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu v maximální výši až 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně. Dodavatelem klientovi vyúčtovaná smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího vyúčtování, přičemž tato pokuta se nezapočítává na náhradu způsobené škody.

 

V Praze dne 1.12.2018

 

Ing. Petr Myslík, jednatel dodavatele

Naši zákazníci
Vyberte zaměření kurzu
 • Všeobecné jazykové kurzy
 • Konverzační jazykové kurzy
 • Příprava na TOEFL
 • Příprava na zkoušky Cambridge English
 • Kurzy pro ÚJV
 • Kurzy pro SCS Software s.r.o.
Vybrat