hello world; your new PRAGUE INSTITUTE;

Kodex kvality

Posláním jazykové školy PRAGUE INSTITUTE je poskytování kvalitních komplexních jazykových služeb všem klientům. Řídíme se proto principy kvality popsanými v tomto kodexu.

a)  Profesionální přístup

 • Škola se chová profesionálně a zodpovědně vůči svým zákazníkům, zaměstnancům i spolupracovníkům.
 • Všem těmto partnerům vychází škola v rámci svých možností vstříc a dodržuje sjednané dohody.
 • Škola pravidelně zjišťuje spokojenost svých klientů.
 • Organizace výuky je nastavena tak, aby klientům maximálně šetřila práci.

b)  Kvalifikovaní lektoři a překladatelé

 • Všichni lektoři jsou řádně kvalifikováni a mají odborné vzdělání (vysokoškolské nebo jiné, odpovídající).
 • Všichni lektoři zároveň prošli TEFL tréninkem, interním či u externí autority (CELTA apod.).
 • Lektoři vyučující děti mají odpovídající pedagogické vzdělání.
 • Škola své lektory dlouhodobě vzdělává a poskytuje jim odpovídající zázemí pro další systematický rozvoj jejich kvalifikace.
 • Škola provádí náslechy (hospitace) hodin a dává lektorům zpětnou vazbu.
 • Všichni čeští překladatelé a tlumočníci mají statut soudního překladatele/tlumočníka. Zahraniční překladatelé a tlumočníci mají odpovídající vzdělání, kavlifikaci a praxi.

c)  Vlastní metodika

 • Škola má jasně definovanou vlastní metodiku Practice & Speak zaručující kvalitu jazykové výuky.
 • Škola tuto metodiku ochotně prezentuje svým stávajícím i potenciálním zákazníkům.
 • Každý kurz má dle svého typu stanoven jasný plán výuky, pakliže to povaha kurzu nevylučuje.

d)  Průhledné reference

 • Škola na svých webových stránkách prezentuje reference svých zákazníků.
 • Na vyžádání škola ráda poskytne kontakty na konkrétní firemní zákazníky, kteří mohou podat relevantní reference.

e)  Výuka v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR)

 • Škola testuje vstupní, průběžnou i výstupní úroveň dle SERR.
 • Lektoři školy jsou seznámeni s hodnotící škálou dle SERR a komunikují o ní se svými studenty.
 • Studenti mají cíle stanovené s ohledem na SERR.
Naši zákazníci
Vyberte zaměření kurzu
 • Všeobecné jazykové kurzy
 • Konverzační jazykové kurzy
 • Příprava na TOEFL
 • Příprava na zkoušky Cambridge English
 • Kurzy pro ÚJV
 • Kurzy pro SCS Software s.r.o.
Vybrat